SEPARATORY TŁUSZCZU
Separatory tłuszczu i skrobi typ: FST
Zastosowanie – separatora substancji tłuszczowych oraz skrobi: podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów szybkiej obsługi, restauracji, miejsc zbiorowego żywienia, rzeźni, ubojni, przetwórni spożywczych, itd.

Budowa

Wszystkie produkowane w naszej firmie modele separatorów są wykonywane metodą spawania ekstruzyjnego. Do budowy zbiorników wykorzystano tylko! materiały z atestem i dopuszczone do obrotu . Zbiorniki mają kształt walca( inne konstrukcje na zapytanie). Materiał wykorzystany do budowy zbiornika (Polietylen) jest materiałem odpornym na wszystkie media agresywne występujące w ściekach. Zbiorniki z Polietylenu są odporne na korozję. Właściwości fizyczne i chemiczne Polietylenu zapobiegają zarastaniu zbiornika, co sprawia iż jest on łatwy w czyszczeniu i eksploatacji.

Zasada działania.

W separatorach tłuszczu wykorzystujemy grawitacyjny przepływ ścieków i zjawisko flotacji, w wyniku którego następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów. Oleje organiczne ulegają separacji w wyniku rozdziału grawitacyjnego spowodowanego zastosowaniem specjalnie ukształtowanego deflektora umieszczonego na wlocie do separatora. . Zanieczyszczenia o większej gęstości, które dostają się wraz ze ściekami, opadają na dno zbiornika. Tłuszcze gromadzą się na powierzchni ścieków – w górnej części zbiornika.
Silnie zatłuszczone ścieki technologiczne nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych, ponieważ powoduje to szereg problemów związanych z funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W celu zminimalizowania niekorzystnych skutków bezpośredniego odprowadzania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do kanalizacji (zatykanie przewodów, emisje gazów gnilnych, zwiększone zużycie tlenu w biologicznych oczyszczalniach ścieków) konieczne jest odtłuszczenie ścieków jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń tłuszczowych. Separatory tłuszczów stosuje się na odpływach ścieków technologicznych, w których występuje zwiększone stężenie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Dobór urządzeń: Norma DIN 4040 oraz norma PN-EN 1825-2 według której budowane są nasze separatory tłuszczu, wyszczególnia cztery podstawowe kryteria według których jest możliwy właściwy dobór urządzenia.
Parametry doboru separatora
Maksymalny dobowy przepływ ścieków
Temperatura ścieków
Zawartość tłuszczu w ściekach
Zawartość detergentów w ściekach
Odpowiednią wielkość przepływu separatora ustala się według następującego wzoru:

Q = P x Wt x Wg x Wd

P – oznacza maksymalny przepływ dobowy

Wt – oznacz współczynnik temperaturowy

Wg – oznacza współczynnik gęstości tłuszczu w ściekach

Wd – oznacza współczynnik detergentowy

Wt = 1 – dla ścieków o temperaturze poniżej 60°C

Wt = 1,3 – dla ścieków o temperaturze poniżej 60°C

Dla ścieków z restauracji, rzeźni, masarni i innych tego typu obiektów, przyjmuje się że stopień stężenia tłuszczów w ściekach wynosi poniżej 0,94 g/cm3.
W tym wypadku: Wg = 1. Niektóre tłuszcze typu: oleistego mają gęstość powyżej 0,94 g/cm3 dla nich należy przyjąć Wg = 1,3
W wypadkach kiedy używane są wspomagające środki czyszczące oraz inne środki myjące, wpływające na utrudnienie separacji Wd = 1,3
Jak obliczyć daną „P”, czyli: Dobór urządzenia w zależności
od rodzaju i wielkości instalacji.

Maksymalny przepływ dobowy „P” możemy obliczyć według wzoru:
Q1 – dobowa ilość ścieków

T – współczynnik nierówności godzinowej

t – średni czas pracy instalacji
Współczynnik „T” dla rożnych obiektów produkcyjnych
i gastronomicznych wygląda następująco:
hotel – 5
restauracja – 8
stołówka – 20
szpital – 13
mały zakład mięsny, do 5 sż./tydzień – 30
średni zakład mięsny, do 10 sż./tydzień – 35
duży zakład mięsny, do 40 sż./tydzień – 40
1 sż = przerób 1 szt. wołu/ 2,5 szt świni
Q1 – powinno być przyjmowane na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia wody.
Kiedy jest to niemożliwe według wytycznych podanych przez Producenta. I tak dla zakładów żywienia zbiorowego, przyjmuje się:
Q1 = G x Zw
G – liczba gorących posiłków przygotowanych w ciągu 1 doby
Zw – zużycie wody w litrach na przygotowanie jednego posiłku
hotel – 80 L
restauracja – 50 L
stołówka – 10 L
szpital – 20 L
A dla zakładów przetwórstwa mięsnego, przyjmuje się:
Q1 = G1 x Zw1
G1 – dzienna produkcja wyrobów wędliniarskich w kg
Zw1 – zużycie wody w litrach na 1 kg wyrobu
„Zw1” dla rożnej wielkości zakładów przyjmuje się wg poniższego zestawienia:
mały zakład mięsny, do 5 sż/tydz. – 20
średni zakład mięsny, do 10 sż/tydz. – 15
duży zakład mięsny, do 40 sż/tydz. – 10

Montaż:

Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia. Mniejsze modele nie wymagają zastosowania ciężkiego sprzętu do montażu
Ich instalacja polega na:
umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji
starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.
Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).
Konserwacja separatorów
Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów
oraz czyszczenia wnętrza separatora. Częstotliwość czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości
osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.