SEPARATORY OLEJU
SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Separatory substancji ropopochodnych typ: FSK
Zastosowanie – separatora substancji ropopochodnych:
Urządzenie przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, dróg, stacji benzynowych, oraz ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów z miejsc składowania części pojazdów itd.

W naszej stałej ofercie posiadamy koalescencyjne separatory klasy I ze zintegrowanymi osadnikiami, z by-passem lub bez. Nasze urządzenia zostały poddane testom na skuteczność oczyszczania, sztywność konstrukcji, szczelność oraz wydajność (przepływ). Efektem tego jest spełnianie normy PN-EN 858-1 , PN-EN 858-2. Nasze urządzenia dostarczamy z kompletem dokumentów potrzebnym do odbioru i dalszej eksploatacji separatora. Więcej informacji karty katalogowe tutaj

Zasada działania.

Separator jest urządzeniem przepływowym, w którym następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak, i cięższej od wody zawiesiny.
W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają przez filtr koalescencyjny z poduszką sorbentową gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne i poduszkę sorbcyjną których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.
Norma PN-EN 858 dzieli separatory standardowe na dwie grupy:
Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l
Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych
na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Dobór urządzeń:

Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005 dobór separatora substancji ropopochodnych sprowadza się do wyliczenia jego przepływu. Wydajność separatora określa maksymalny przepływ, dla którego zostanie dotrzymana zakładana w normie redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora. Ogólna formuła doboru separatorów według normy PN-EN 858:

NS = (Qr + fx x Qs) x fd
NS – wielkość nominalna.
Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s
fx – współczynnik utrudnienia separacji
Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s
fd – współczynnik gęstości

Konieczne jest zwiększenie wielkości separatora w przypadku wystąpienia warunków utrudniających separację. Może to być spowodowane przez kilka czynników, np. przez obecność detergentów. Gdy nie jest możliwe zbadanie ilości ścieków z kranów to wartość Qs powinna być obliczana jako suma przepływów z poszczególnych punktów.
MYJNIE
Dla każdej myjni należy przyjmować 2 l/s, zaś na każdy następny 1 l/s ścieków. Jeżeli agregat wysokociśnieniowy jest używany łącznie z myjnią automatyczną to należy przyjmować dla niego 1 l/s ścieków.Dla ścieków deszczowych wielkość separatora zależy od powierzchni i natężenia obliczeniowego deszczu. Dla większości obszaru Polski, z wyjątkiem terenów górzystych, zaleca się przyjmować: 150 l/s /ha
Montaż:
Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia.
Ich instalacja polega na: umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub przemysłowej
starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.
Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).
Konserwacja separatorów
Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.