OCZYSZCZALNIE Z DRENAŻEM

Przeznaczenie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to urządzenie, które biologicznie oczyszcza ścieki socjalno bytowe i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu.W naszym rozumieniu jest to: urządzenie biologiczno-mechaniczne do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.
Do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych stosujemy między innymi oczyszczalnie z drenażem.

Produkowane modele

POŚ2-4 zbiornik poziomy o wymiarach L=2500 mm, Dz=1000 mm, pojemność 2000 l, do 4 stałych użytkowników
POŚ4-6 zbiornik poziomy o wymiarach L=3000 mm, Dz=1000 mm, pojemność 2400 do 6 stałych użytkowników

Budowa

Wszystkie wymienione wyżej modele zbiorników są zbiornikami spawanymi metodą ekstruzyjną. Do budowy zbiorników wykorzystano tylko! materiały z atestem i dopuszczone do obrotu. Zbiorniki mają kształt walca. W zbiornikach zastosowano dodatkowe pierścienie wzmacniające. Materiał wykorzystany do budowy zbiornika (Polietylen) jest materiałem odpornym na wszystkie media agresywne występujące w ściekach. Zbiorniki z Polietylenu są odporne na korozję. Właściwości fizyczne i chemiczne Polietylenu zapobiegają zarastaniu zbiornika, co sprawia iż jest on łatwy w czyszczeniu i eksploatacji. Nasze urządzenia zostały poddane testom na skuteczność oczyszczania, sztywność konstrukcji, szczelności.

Jak działa oczyszczalnia ścieków ?

Oczyszczalnia neutralizuje-oczyszcza ścieki do postaci, w której można je bez szkody dla środowiska odprowadzić do odbiornika (gleby lub rzeki, czy jeziora). Ponieważ jednak dom nad rzeką czy jeziorem to rzadkość, więc w praktyce oczyszczone ścieki rozprowadza się w odpowiednio chłonnym gruncie, za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.
Układ oczyszczania ścieków w Oczyszczalniach z drenażem jest prostym i skutecznym systemem opartym na grawitacyjnym przepływie ścieków i jego mechaniczno-biologicznym oczyszczeniu przy pomocy mikroorganizmów bytujących w środowisku naturalnym. Technologia ta jest bardzo skuteczna i charakteryzuje się niską awaryjnością systemu.

Proces oczyszczania składa się z dwóch etapów:

OSADNIK GNILNY (zbiornik):

Podczyszczanie beztlenowe, etap, podczas którego zachodzą procesy dekantacji (separacji) ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, czego skutkiem jest częściowe upłynnienie ścieku, zastosowany w osadniku separator tłuszczu oddziela tłuszcz od podczyszczonych ścieków co zapobiega jego przedostawaniu się do drenażu co może spowodować jego przedwczesne zarastanie, takie rozwiązanie wydłuża sprawność całego układu.

DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY:

Doczyszczanie tlenowe, etap, w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (rowek filtracyjny), podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną.
Odbiornikiem oczyszczonego ścieku jest grunt. Parametry ścieku po oczyszczeniu spełniają polskie i unijne rozporządzenia w tym zakresie.

Podstawowe urządzenia wykorzystane w tej instalacji to:

– osadnik gnilny z filtrem doczyszczającym,
– studzienka rozdzielcza,
– kominek napowietrzający
– rury drenarskie, lub skrzynie rozsączające (do uzgodnienia z zamawiającym)
– geowłóknina.